De WERKPAKKETTEN

 

De Kempen Insect Cluster-bedrijven gaan rond 5 grote thema's samenwerken:

 

1. Reststromen

 

Plantaardig "pre-consumer"

De verwerking van plantaardig pre-consumer-afval door insecten is momenteel wettelijk al toegestaan, en biedt daarom een goed startpunt voor bioconversie met insecten. We gaan daarom kijken welke stromen beschikbaar zijn bij landbouwbedrijven, in de transportketen en bij voedingsbedrijven.

"Postconsumer" met Dierlijke Bijproducten

Wanneer reststromen van bij de consument komen ("post-consumer"), is het moeilijk om de precieze samenstelling ervan te kennen. De "track & traceability" ontbreekt, en de kans is groot dat er ook dierlijke bijproducten in de reststroom aanwezig zijn. Daarom verbiedt de wetgeving momenteel het verwerken van "post-consumer"-stromen en andere dierlijke bijproducten met insecten. Dit is logisch, als de insecten verwerkt zouden worden in veevoeder. Maar als  de insecten verwerkt worden buiten de voedselketen (de zogenaamde "technische toepassingen"), is er eigenlijk geen enkel risico voor de volksgezondheid. De KIC-bedrijven willen hierrond samenwerken met kennisinstellingen en de overheid, om op termijn de veiligheid van het procedé, de positieve impact op milieu en landbouweconomie, én de maatschappelijke wenselijkheid van een wetswijziging aan te tonen.


2. Bio-Convertoren

 

Vliegen

Bioconversie van reststromen is mogelijk met een brede waaier aan insecten en andere ongewervelden. Circular Organics kweekt al sinds 2012 met de zwarte wapenvlieg (Hermetia illucens). Binnen de Cluster gaan een aantal bedrijven de verwerking met deze larven verder uitwerken, en ook andere vliegensoorten onderzoeken.

Sprinkhanen en krekels

Een aantal KIC-partners gaan samen de verwerking door sprinkhanen van grassen, maaisel en snoeihout uitwerken: hoe is kweek opschaalbaar, welke reststromen verwerken ze, welke nieuwe grondstoffen leveren ze op, en hoe is deze bioconversie schaalbaar en vermarktbaar?

WORMEN

Wormen zijn strikt gesproken geen insecten, maar de Cluster denkt breed en kijkt ook naar andere ongewervelden. Wormen kunnen een interessante rol spelen bij de rechtstreekse verwerking van reststromen, of kunnen de restfractie van insectenbioconversie verder opwaarderen tot een organische grondverbeteraar. 

kevers

De Coleoptera zijn met ruime voorsprong de meest diverse orde van de insectenklasse, en bij uitbreiding van het hele dierenrijk. De meelworm (Tenebrio molitor) is één van de meest bekende insecten voor humane consumptie. De Kempen Insect Cluster wil verder werken aan de mogelijkheden van deze keversoort, en andere keversoorten met potentie ontwikkelen.


3. insectenproducten

 

Het sterke punt van insecten-bioconversie schuilt in de waarde van de nieuw geproduceerde grondstoffen aan het einde van de keten. Het gaat daarbij in eerste instantie om proteïne, vetten en chitine, interessant voor een breed gamma aan markten: technische toepassingen in de chemische industrie, veevoeder, petfood en tot slot de menselijke voeding.

 

Veevoeder

Het gebruik van insecten in veevoeder ligt biologisch eigenlijk voor de hand: kippen, varkens en de meeste kweekvissen zijn van nature omnivoor en verzot op insecten. De proteïnefractie mag op dit moment enkel gebruikt worden in aquacultuur. De vet- en chitinefracties zijn wel toegelaten in veevoeder. Ook rond het voeren van levende larven aan kweekvis, pluimvee of varkens gaan de bedrijven samenwerken.

Food: humane consumptie van insecten 

Een aantal partners verwerken insecten in voedingsmiddelen voor humane consumptie. Op Europees niveau werd beslist dat insecten-producten voor humane consumptie erkenning als "novel food" nodig hebben. Belgische insectenbedrijven genieten van een overgangsperiode. Dit biedt de Belgische bedrijven een unieke window of opportunity. Binnen de Kempen Insect Cluster willen een aantal bedrijven en de Belgian Insect Industry Federation samenwerken rond een "novel food"-dossier. 

Technische Toepassingen

Het gebruik van de insectengrondstoffen in technische toepassingen (buiten de voedselketen) is wettelijk reeds toegelaten. Valorisatie in de chemische industrie biedt, zeker in Vlaanderen met haar diverse chemie-netwerk, de beste mogelijkheid biedt tot vermarkting van de grondstoffen met een zo hoog mogelijk toegevoegde waarde.

Restfractie

Na bioconversie van organisch afval door insecten blijft er steeds een restfractie over. Deze fractie is toegelaten als organische grondverbeteraar in de bio-landbouw. De KIC-partners kunnen binnen de insectcluster op grote schaal testen welke positieve resultaten insectenmest heeft op hun bio-boerderij. 


4. Duurzaamheid

 

Energie

De clusterpartners willen de insectenbioconversie klimaatneutraal en vervolgens klimaatpositief maken. Energie is bij insecten-bioconversie een belangrijke kostenpost, aangezien de groeicurve van insecten rechtstreeks in verband staat met de omgevingstemperatuur. Ook voor de extractie en droging van de grondstoffen is warmte en elektriciteit nodig. 


5. Communicatie

 

De Kempen Insect Cluster communiceert over haar activiteiten, naar de publieke opinie, naar de overheid, én uiteraard naar de bedrijfswereld. 

Supernova 2018

In september 2018 bevonden we ons in zéér goed gezelschap op het technologie- en toekomstfestival SuperNova in Antwerpen, ‘een uniek evenement waar visionaire oplossingen, technologieën en inzichten samenkomen. Waar 'game changers' en bedrijven van morgen elkaar ontmoeten, waar ondernemers, professionals en creatievelingen zich laten inspireren en visies op de toekomst krijgen. Want tomorrow is unstoppable.’  

Internationale Conferentie  EAAP 2019

De 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP) zal van 26 tot 30 augustus 2019 plaatsvinden in Gent en wij zijn erbij! De conferentie heeft er ondertussen een heel Insectenhoofdstuk bijgekregen. Vind onze infostand in de expo-ruimte, of kom luisteren naar de gesprekken binnen de Insect Commission - met cruciale thema’s zoals “Insects in a circular economy” en “Standardisation of research methods and parameters”.

Traditionele communicatiekanalen

Ecosysteem-ondersteuning: Clusterwerking tussen de economische actoren

Co-promotor VOKA KvK Mechelen-Kempen zorgt er mee voor dat de Kempense bedrijven zich bewust zijn van de nieuwe mogelijkheden van insecten-bioconversie, om op die manier de pioniersrol van de Kempen in deze nieuwe industrietak te onderlijnen en te versterken.

 

Met steun van